Dike Blair ‘Gouaches 1984 — 2015’

Installation view 'Gouaches 1984 - 2015', Karma, New York, 2015
KARMA, New York
10/04/2015—09/05/2015