Eva Rothschild ‘Alternative to Power’

Installation view, 'Alternative to Power', The New Art Gallery Walsall, Walsall, 2016
The New Art Gallery Walsall
24/09/2016—15/01/2017