Shio Kusaka
‘(grid 28)’

Shio Kusaka, (grid 28), 2012, Porcelain, 15.9 x 13.3 x 13.3 cm
2012
Porcelain
15.9 x 13.3 x 13.3 cm