Shio Kusaka
‘(grid 31)’

Shio Kusaka, (grid 31), 2012, Porcelain, 21 x 11.4 x 11.4 cm
2012
Porcelain
21 x 11.4 x 11.4 cm