Shio Kusaka
‘(mark 19)’

Shio Kusaka, (mark 19), 2012, Porcelain, 27.9 x 20.3 x 20.3 cm
2012
Porcelain
27.9 x 20.3 x 20.3 cm