Simon Periton ‘Simon Periton and Alan Kane, The Gild The Lily Flies’

Installation view 'The Gild The Lily Flies’, Sadie Coles HQ, London, 2011 (with Alan Kane)
Sadie Coles HQ, London
31/03/2011—04/06/2011