Simon Periton
‘Fculpture 4 (with Alan Kane)’

Fculpture 4, 2012 (with Alan Kane), Printed vinyl, aluminium, painted wood, steel, 237 x 62 x 63 cm
2012
Printed vinyl, aluminium, painted wood, steel
237 x 62 x 63 cm