Eva Rothschild ‘Eva Rothschild: Kosmos’

Installation view ‘Eva Rothschild: Kosmos’, ACCA, Melbourne, 2018
ACCA, Melbourne
28/09/2018—25/11/2018

As part of Melbourne International Arts Festival 03 – 21 October 2018